Juridiske merknader

Opphavsrett
® = Den registrerte varemerket for et medlemsselskap av Melitta Group. Våre nettsider er beskyttet av opphavsrett. Utnyttelse for kommersielle eller politiske formål, enten i helhet, deler eller modifisert form krever forutgående samtykke fra Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG i skriftlig form. Utskrift, kopiering eller nedlasting av filer utelukkende til privat bruk er tillatt.

Merker, titler, logoer
Alle produktnavn som er notert på våre nettsider er merkevarer av selskaper i Melitta Group, uavhengig av om de er vektlagt som sådan og merket med ®-symbolet eller ikke.

Garanti og ansvar
Informasjonen på våre nettsider har blitt opprettet med den ytterste forsiktighet. Selskapene i Melitta Group gjør også sitt ytterste for å sikre at all informasjon er oppdatert. Til tross for forsiktig samling av nettstedene, aksepteres det intet ansvar for nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen. Bruk av innholdet på disse nettsidene er på egen risiko for brukeren. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer når som helst.

Hyperkoblinger
Nettsidene til tredjeparter som henvises til via linker på våre nettsider er på ingen måte påvirket av selskapene i Melitta Group. Med mindre annet er spesifisert, er ikke Melitta Group ansvarlig for innholdet på disse nettsidene. Med mindre en klar indikasjon er gitt til det motsatte, vil ikke eksisterende linker til nettsider til tredjeparter utgjøre en anbefaling fra selskapene i Melitta Group når det gjelder innholdet av slike nettsteder. Melitta Group er ikke ansvarlig for eksternt innhold som kan nås via slike koblinger.